چاپگر سه بعدی: مدل سازی برون تنی بافت ها و اندام ها با استفاده از جوهر های زیستی اختصاصی بافت ایمنوهماتولوژی و طب انتقال خون روش های بیولوژی آزمایشگاه مولکولی
 
سلول درمانی و ژن درمانی دستورالعمل‌های انجمن بین‌المللی تحقیقات سلول‌های بنیادی  

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست