اختراع:

طراحی و ساخت دستگاه مینسولیپ برای جدا سازی سلول از بافت چربی به روش مکانیکی جهت کاربرد در طب بازساختی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست