جدول علم سنجی اعضاء هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 

عکس

زمینه پژوهشی

لینک های علم سنجی

نام عضو هیات علمی

سلولهای بنیادی مغز استخوان و بند ناف

انتقال ژن

سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

سلولهای بنیادی

مهندسی بافت

google scholar

scopus

isid research

orcid


CV

دکتر مسعود سلیمانی 

ژن درمانی دیابت تیپ یک

google scholar

scopus

isid research

orcid

CV

دکتر بهرام کاظمی

 طراحی واکسن برعلیه بیماریهای عفونی

ژن درمانی بیماریهای تک ژنی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر مژگان بنده پور 

استفاده از فناوریهای سلول بنیادی،

مهندسی بافت و پروتئومیکس در پزشکی بازساختی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر سعید حیدری کشل

مهندسی بافت-سنتزنانو ذرات

سیستم های نوین دارویی

سیستم های میکروفلوییدیک

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر سیم زر حسین زاده

بررسی نقش mirRNAوRNAnoncoding

در مراحل تکامل و همچنین بیماریها 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر حسین قنبریان 

بررسی نقش mirRNAدر ایجاد یا مهار

سرطانstem cell therapy

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر سمیرا محمدی یگانه

کاربرد سلولهای بنیادی جنینی د ردرمان

بررسی علل ناباروری

طراحی مدل حیوانات 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر محمد صالحی

پزشکی بازساختی در حیطه های پوست، استخوان، غضروف

ایموتراپی و سلول درمانی در بیماریهای خود ایمن

ایمونو و مولکولار پارازیتولوژی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر نیلوفر تقی پور

 حسگرهای زیستی،

دارورسانی، نانومواد کربنی،

نانومواد دوبعدی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر الهام اسدیان

طراحی و تولید آنتی بادی مونو کلونال

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر اعظم رحیم پور

 مهندسی ، تولید و بهینه سازی فرآیند

تولید پروتیین ها و پپتید های درمانی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر جواد رنجبری

مهندسی بافت

آنالیز شبکه های بیولوژیک 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

 دکتر حکیمه زالی

مکانیک سلولی، بیوراکتور،

مهندسی بافت عروق، مکانوبیولوژی

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر  محمد مهدی خانی

 شبیه سازی برون تنی اعضا و بیماریها بر پایه سلولهای انسانی

(با استفاده از فن اوری سلولهای بنیادی و فن اوری میکروفلوییدیک)

به عنوان پلتفرمهای بررسی سلامت غذا، سمیت داروها،

کشف دارو و مشخص سازی درمان

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر کاظم شریفی

 cv

Gene targeting  برای ایجاد مدل بیماریها درموش

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر وحید جاجرمی

 

سلول های بنیادی و مهندسی بافت 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV
 دکتر محبوبه بهلولی

سیستم CRISPR-Cas  در ژن درمانی، پزشکی بازساختی در پوست، مهندسی بافت

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV
دکتر فروغ شمس

میکروفلوئیدیک –مدل سازی بیماری

بررسی میکروفلوئیدیک-مکانوبیولوژی

 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV
دکتر محمد آجودانیان

prostate cancer immunotherapy

CAR T-cell

CAR NK-cell

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر محمود حسنی

 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر مریم روحانی

طراحی و ساخت نانو بیومتریال، 

نانو ذرات و داربست‌های پلیمری

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV

دکتر مهیا رحمانی

 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV
 

دکتر محمود رکاب گردان

 

google scholar
scopus
isid research
orcid
CV
 

دکتر نیکو حسینخان ناظر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست