مدیر گروه بیوتکنولوژی

دکتر حسین قنبریان نوشهر

دانشیار پزشکی مولکولی

اطلاعات تماس با معاونت :

ghanbarian@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 88666136- 021    داخلی: 301
رزومه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست